LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN IOLO TECHNOLOGIES, LCC

BELANGRIJKE MEDEDELING: DIT CONTRACT BEVAT NU EEN NIEUWE BEPALING OVER BINDENDE ARBITRAGE. ZIE PARAGRAAF 13 HIERNA.

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DIT “CONTRACT”) AANDACHTIG.

ALS U EEN SOFTWAREPRODUCT DAT DIT CONTRACT VERGEZELT OF ER VERBAND MEE HOUDT (DE “SOFTWARE”) DOWNLOADT, INSTALLEERT OF GEBRUIKT, WORDT DIT CONTRACT EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN IOLO TECHNOLOGIES, LCC (“IOLO”). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT CONTRACT OF ER NIET DOOR WENST TE WORDEN GEBONDEN, MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN EN MOET U HEM BINNEN DE 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U HEM HEBT BETAALD RETOURNEREN OM TE WORDEN TERUGBETAALD. RAADPLEEG HET RETOURBELEID VAN IOLO OP WWW.IOLO.COM/CUSTOMERCARE/EULARETURNS VOOR INFORMATIE OVER DE RETOUR VOOR TERUGBETALING VAN DE SOFTWARE.

DIT CONTRACT SCHRIJFT BINDENDE ARBITRAGE VOOR IN ALLE GESCHILLEN (MET UITZONDERING VAN BEPAALDE GESPECIFICEERDE VORDERINGEN IN VERBAND MET INTELLECTUEEL EIGENDOM) ZOALS VERMELD IN DE SECTIE “REGELING VAN GESCHILLEN” (PARAGRAAF 13) HIERNA, DIE U VOLLEDIG DIENT TE LEZEN. U BEGRIJPT DAT DIT EEN WETTELIJK BINDEND INSTRUMENT IS EN U AANVAARDT ZIJN VOORWAARDEN.

DIT CONTRACT GELDT VOOR U EN VOOR ALLE PERSONEN DIE U DE TOESTEMMING GEEFT OM DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE FAMILIELEDEN OF ANDERE GEBRUIKERS DIE IN PARAGRAAF 2 VAN DIT CONTRACT WORDEN OMSCHREVEN.

1. DE SOFTWARE; EIGENDOM; MATERIAAL VAN DERDE PARTIJEN

(a) Componenten, software, gegevens, bestanden, documentatie, code, inhoud en andere materialen (“Componenten”) die u worden verstrekt bij of die worden aangemaakt door het gebruik van de Software, maken deel uit van de Software en vallen onder elke verwijzing in dit Contract naar de Software, behoudens de uitzonderingen van paragraaf 1(c) hierna.

(b) De Software wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten en internationale auteursrechtelijke verdragen en door andere wetten en verdragen met betrekking tot het intellectuele eigendom. U koopt de Software niet maar krijgt hem in licentie. iolo blijft de eigenaar van alle exemplaren van de Software (met inbegrip van de kopie of kopieën die u worden geleverd of die u maakt) en van alle intellectuele eigendomsrechten op de Software.

(c) Componenten die eigendom zijn van Microsoft Corporation of van andere derde partijen (samen “Componenten van Derde Partijen”) kunnen u door iolo worden verstrekt samen met of tijdens het proces van het downloaden of installeren van de Software, met inbegrip van eventuele Updates (zoals hierna gedefinieerd), of de Software kan u helpen bij de verwerving van Componenten van Derde Partijen of de verwerving voor u regelen. Indien iolo u Componenten van Derde Partijen verstrekt, of indien de Software u helpt bij de verwerving van Componenten van Derde Partijen of de verwerving voor u regelt (met inbegrip van maar niet beperkt tot updates, upgrades, uitbreidingen of nieuwe versies van Componenten van Derde Partijen die al op uw computer geïnstalleerd zijn), onder een licentie of een andere verlening van rechten door de derde partij, maakt de Component van de Derde Partij geen deel uit van de Software en worden uw rechten en plichten met betrekking tot deze Componenten van Derde Partijen bepaald door de licentie of de andere verlening van rechten door de derde partij. U moet dergelijke licenties of verleningen van rechten uiteraard zorgvuldig lezen. iolo heeft geen enkele verplichting tegenover u met betrekking tot Componenten van Derde Partijen.

(d) De netwerkdiensten, de Componenten van Derde Partijen of andere software of producten dan de Software waarvan de prestaties van de Software afhangen, kunnen naar goeddunken van hun leveranciers (softwareleveranciers, dienstverstrekkers, of iolo) worden geschorst of stopgezet. iolo en zijn leveranciers garanderen niet dat deze softwareproducten, netwerkdiensten of andere producten beschikbaar zullen blijven of dat zij zonder storingen, wijzigingen, onnauwkeurigheden of fouten zullen werken.

2. LICENTIEVERLENING

(a) iolo verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepelijke licentie om de Software in overeenstemming met dit Contract te gebruiken. U mag de Software niet gebruiken op een manier die een inbreuk zou vormen op dit Contract. Als u een inbreuk maakt op dit Contract, zal uw recht om de Software te gebruiken automatisch en onmiddellijk vervallen, zonder kennisgeving. Wanneer uw recht op het gebruik van de Software vervalt, moet u elk gebruik van de Software onmiddellijk stopzetten.

(b) U mag de Software op slechts een enkele computer gebruiken, behalve in de mate dat paragraaf 2(b)(i) hierna of paragraaf 2(b)(ii) hierna u specifiek toestemming geeft om de Software op meer dan een computer te gebruiken.

(i) Rechten van meervoudige commerciële gebruikers.

“Bedrijf” betekent een onderneming, eenmanszaak, vennootschap, partnership, een andere zakelijke entiteit, een liefdadige organisatie, een overheidsentiteit of een school, universiteit of andere onderwijsinstelling.

“Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers” betekent een aankoopbewijs of een ander document dat iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur u verstrekt en dat verklaart dat u de Software voor commerciële doeleinden op meer dan een computer mag laten gebruiken.

Als u in verband met dit Contract Documentatie voor Meervoudige Commerciële gebruikers hebt ontvangen, mag u de Software laten gebruiken op het aantal in de Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers vermelde computers (of op vijf (5) computers indien de Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers geen aantal computers vermeldt). Elk van deze computers moet eigendom zijn en gecontroleerd worden door uw Bedrijf en moet op de eerste plaats worden gebruikt voor zakelijke, overheids- of liefdadige doeleinden in het kader van de werking van het Bedrijf.

(ii) Familiegebruikers.

Uw “Levenspartner” betekent uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde samenwonende partner of, indien u niet gehuwd bent en geen geregistreerde samenwonende partner hebt, kan “Levenspartner” verwijzen naar een persoon met wie u een vaste relatie hebt die in essentie vergelijkbaar is met een huwelijk of een geregistreerde samenwonende relatie.

“Familielid” betekent u, uw Levenspartner en de kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broer en zusters van u en uw Levenspartner, ongeacht of hun relatie met u of uw Levenspartner biologisch, stiefouderlijk of adoptief is.

Het gebruik van de Software voor “Familiedoeleinden” omvat uitsluitend het gebruik voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, met uitdrukkelijke uitsluiting van elk gebruik voor zakelijke, overheids- of liefdadelijke doeleinden.

Als u de Software op de eerste plaats voor Familiedoeleinden gebruikt, mag u de Software laten gebruiken op elke computer die zowel (i) eigendom is van en gecontroleerd wordt door een Familielid dat dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als u en dat de primaire gebruiker van de computer is en (ii) door dat Familielid op de eerste plaats voor Familiedoeleinden wordt gebruikt. Deze paragraaf 2(b)(ii) geeft u geen rechten indien u in verband met dit Contract Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers hebt ontvangen of indien u de Software op de eerste plaats voor zakelijke, overheids- of liefdadige doeleinden gebruikt.

Voor alle duidelijkheid, elk individu kan slechts één hoofdverblijfplaats hebben, die in de context van dit Contract zal worden bepaald aan de hand van de criteria en de factoren die in het kader van de belastingwetten van de Verenigde Staten worden gebruikt om de hoofdverblijfplaats te bepalen.

(c) “Andere Gebruiker” betekent elke andere persoon dan u die u de toelating geeft om de Software te gebruiken volgens de bovenstaande paragraaf 2(b)(i) of paragraaf 2(b)(ii). U moet ervoor zorgen dat alle Andere Gebruikers dit Contract naleven. Elke inbreuk op dit Contract door een Andere Gebruiker zal worden beschouwd als een overtreding door u. Bijgevolg (i) zal uw aansprakelijkheid tegenover iolo voor elke inbreuk op dit Contract door een Andere Gebruiker dezelfde zijn als uw aansprakelijkheid indien u de inbreuk zelf zou hebben begaan en (ii) zal uw recht op het gebruik van de Software automatisch en onmiddellijk vervallen, zonder kennisgeving, indien een Andere Gebruiker een inbreuk maakt op dit Contract. Indien uw recht op het gebruik van de Software om eender welke reden vervalt, vervalt ook het recht van alle Andere Gebruikers op het gebruik van de Software onmiddellijk en automatisch, zonder kennisgeving. Indien een Andere Gebruiker niet langer de hoedanigheid van Andere Gebruiker bezit (bijvoorbeeld indien de Andere Gebruiker ophoudt een Familielid te zijn of uit uw hoofdverblijfplaats verhuist), moet hij of zij alle gebruik van de Software stopzetten. In dezelfde zin moet het gebruik van de Software op elke computer die niet langer een computer is waarop u de Software mag laten gebruiken volgens de bovenstaande paragraaf 2(b)(i) of paragraaf 2(b)(ii), worden stopgezet en moeten alle kopieën van de Software op de harde schijf of op andere vaste opslagmedia van die computer worden verwijderd of moet zijn installatie ongedaan worden gemaakt.

(d) Het recht volgens dit Contract om de Software op een computer te gebruiken, omvat het recht om de Software op de harde schijf of op een ander vast opslagmedium van de computer te installeren en de Software of delen van de Software naar het RAM-geheugen van die computer te kopiëren, indien dat nodig is om de Software op de computer te gebruiken. U begrijpt echter dat de Software wordt verondersteld te worden gebruikt op een computer die toegang heeft tot de Software of de Software benut via een lokaal of ander netwerk (met inbegrip van het internet) of met andere middelen, ook indien de Software niet op de harde schijf, op een ander vast opslagmedium of in het RAM-geheugen van die computer geïnstalleerd of ernaar gekopieerd is. Indien de Software of een gedeelte ervan op de harde schijf of een ander vast opslagmedium van een computer geïnstalleerd is, op gelijk welk ogenblik naar het RAM-geheugen van de computer wordt gekopieerd, of op gelijk welk ogenblik via een netwerk of een andere verbinding of communicatiemechanisme toegankelijk is voor de computer, moet u dus de toelating hebben om de Software op die computer te gebruiken of door een Andere Gebruiker op die computer te laten gebruiken. In dezelfde zin mag u de, behoudens de voorwaarden van paragraaf 2(e) hierna, de Software niet gebruiken om een component (zoals een harde schijf) te beïnvloeden of te bewerken van een computer waarop u niet gemachtigd bent de Software gebruiken, bijvoorbeeld door de component of de computer te verbinden met een computer waarop de Software geïnstalleerd is of die de Software toegankelijk maakt.

(e) De Software kan functies bevatten die specifiek bedoeld zijn om u in staat te stellen andere computers of componenten van computers op afstand via een lokaal of ander netwerk te controleren of te beïnvloeden, zoals beschreven in de documentatie die u bij de Software hebt ontvangen (“Functies voor Afstandsbeheer”). U hebt geen licentie voor een kopie van de Software nodig voor elke computer die u met de Functie voor Afstandsbeheer op afstand controleert of beïnvloedt, op voorwaarde dat u de Software niet op een dergelijke computer installeert of via een dergelijke computer gebruikt, en dat u de Functie voor Afstandsbeheer uitsluitend gebruikt zoals in de documentatie van de Software wordt beschreven.

(f) iolo verleent u het recht om een reservekopie van de Software te maken. U mag de reservekopie uitsluitend gebruiken wanneer een gemachtigde geïnstalleerde kopie van de Software onbruikbaar wordt. De reservekopie moet alle kennisgevingen met betrekking tot de eigendomsrechten van het origineel bevatten en moet u in uw bezit en onder uw controle blijven. Andere Gebruikers mogen geen reservekopieën maken.

(g) Indien u de Software gratis ontvangt van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur, mag u de Software uitsluitend voor Familiedoeleinden gebruiken, tenzij u van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur een aankoopbewijs of ander document hebt ontvangen dat verklaart dat u de Software voor andere dan Familiedoeleinden mag gebruiken.

(h) Behoudens de in dit Contract specifiek vermelde gevallen, is het u verboden (i) de Software te kopiëren, (ii) de Software te wijzigen of te vertalen of een of meer van zijn componenten af te zonderen om ze met andere software te gebruiken (behalve zoals beschreven in de door iolo verstrekte bijbehorende gebruikersdocumentatie), (iii) de Software te gebruiken voor timesharing, de diensten van een servicebureau, van een leverancier van applicatiediensten of vergelijkbare diensten, (iv) de Software te wijzigen of op enige manier te trachten de werking van de Software of van aanverwante diensten te beïnvloeden, met inbegrip door te trachten kopieerbeveiligingen of andere systemen voor het beheer van digitale rechten of door iolo in verband met de Software of aanverwante diensten gebruikte technologie te omzeilen, of (v) de Software te decompileren, te demonteren, te reverse-engineeren of zijn broncode te achterhalen. Bovendien mag u geen andere personen aanmoedigen, motiveren of helpen om zaken te doen die dit Contract u verbiedt. Uw enige rechten op de Software zijn de rechten die in dit Contract duidelijk worden vermeld. iolo behoudt alle andere rechten op de Software.

3. BEPERKTE RECHTEN VOOR DE REGERING VAN DE VERENIGDE STATEN

De Software wordt geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Elk gebruik, elke duplicatie of openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderworpen aan de bepalingen van subparagraaf c) (1) (ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software – Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. De fabrikant is iolo Technologies, LLC, 150 South Los Robles Avenue, Suite 500 Pasadena, California 91101.

4. AFWIJZING VAN GARANTIES

(a) (a) U erkent en aanvaardt dat u de Software volledig op eigen risico gebruikt. In de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat, worden de Software en alle onderhouds- ondersteunings- en andere diensten die op enige wijze verband houden met de Software geleverd “in de staat waarin zij zich bevinden”, zonder enige garantie en iolo, zijn filialen en hun respectieve licentiegevers, leveranciers en dienstverstrekkers wijzen nadrukkelijk alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk. De duur van een impliciete garantie die niet uitdrukkelijk wordt afgewezen, zal beperkt zijn tot (i) dertig (30) dagen na de datum waarop u de Software hebt betaald en (ii) de kortste volgens de toepasselijke wet toegelaten periode, indien deze langer is dan 30 dagen. Sommige staten/rechtsgebieden verbieden beperkingen van de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is.

(b) Onverminderd de afwijzing in de bovenstaande paragraaf 4(a) garandeert iolo niet dat de functies van de Software aan uw vereisten zullen voordoen of dat de Software zonder storingen of fouten zal werken of dat fouten of afwijkingen van de specificaties zullen worden verbeterd. Bovendien geeft iolo geen garanties en doet het geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Software, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de mogelijkheid dat de Software of zijn gebruik hardware, software of gegevens zullen schaden, aantasten of beschadigen of (ii) de correctheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de Software. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die voor de datum van dit Contract werden gegeven door iolo, een erkende vertegenwoordiger van iolo of een andere persoon zullen nooit een garantie vormen of als dusdanig kunnen worden beschouwd voor de Software of voor onderhouds-, ondersteunings- of andere diensten die op enige wijze verband houden met de Software. Indien de Software of de diensten defect zijn, zijn de kosten en het risico van de vereiste service, het onderhoud, de vervanging of de verbetering van de Software of van andere software, gegevens, hardware, uitrusting of componenten die als gevolg van de slechte werking of het defect beschadigd zijn voor uw rekening en risico, niet voor die van iolo.

(c) iolo beveelt stellig aan dat u voor de installatie of het gebruik alle software op virussen en malware controleert en dat u regelmatig een reservekopie maakt van al uw belangrijke bestanden.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

(a) In de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat, zijn iolo, zijn filialen of de licentiegevers van zijn filialen, zijn leveranciers of dienstverstrekkers of hun functionarissen, bestuurders, eigenaren, werknemers, agenten, leveranciers of vertegenwoordigers (samen de “Partijen van iolo”) in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit gebruiksverlies, verlies van baten of verlies van gegevens of informatie die voortvloeit uit of verband houdt met (i) de Software of zijn gebruik, (ii) onderhouds-, ondersteunings- of andere diensten die op enige wijze verband houden met de Software of (iii) dit Contract, ook indien een Partij van iolo op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade;

(b) In de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat, zal de totale aansprakelijkheid van de Partijen van iolo voor alle vorderingen in verband met de Software of zijn gebruik en met onderhouds-, ondersteunings- en andere diensten die op enige wijze verband houden met de Software of met dit Contract, op contractuele basis, wegens onrechtmatige daad, of op basis van elke andere aansprakelijkheidsgrond, niet groter zijn, voor alle vorderingen samen, dan het in paragraaf 5(b)(i) of paragraaf 5(b)(ii) hierna bepaalde aansprakelijkheidsmaximum.

(i) Vooraf geïnstalleerde of gebundelde Software.

Indien u de Software van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur vooraf geïnstalleerd op een computer ontvangt, of in een transactie die zowel de Software als hardware, uitrusting, gegevens, andere software of diensten omvat (de “Gebundelde Componenten) en u voor zowel de Software als sommige of alle Gebundelde Componenten een enkele prijs hebt betaald, zodat u geen afzonderlijke prijs hebt betaald voor alleen de licentie voor de Software, bedraagt het aansprakelijkheidsmaximum vijf dollar ($ 5). (i) onderhouds-, ondersteunings- of andere diensten die normaal zonder bijkomende kosten bij de Software worden geleverd zijn echter geen Gebundelde Componenten en worden in de context van deze paragraaf als onderdeel van de Software beschouwd en (ii) deze paragraaf 5(b)(i) is niet van toepassing indien alle Gebundelde Componenten die u bij de Software ontvangt normaal gratis verkrijgbaar zijn of u de Software gratis van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur ontvangt.

(ii) Zelfstandige Software of gratis Software.

Indien de bovenstaande paragraaf 5(b)(i) niet op u van toepassing is, bedraagt het aansprakelijkheidsmaximum (i) de licentievergoeding die u voor de Software hebt betaald of (ii) een dollar (USD $ 1) indien dat meer is.

(c) Sommige staten/rechtsgebieden verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

6. OVERDRACHT

U mag (i) uw licentie volgens dit Contract niet toewijzen, verkopen of op andere manieren overdragen, (ii) geen sublicentie onder deze licentie verlenen of (iii) de Software niet distribueren, doorgeven, leasen, verkopen of verhuren.

7. VERZAMELING EN MONITORING VAN GEGEVENS DOOR DE SOFTWARE

(a) De Software kan functies bevatten waarmee iolo en/of derde partijen gegevens kunnen verzamelen van computers en apparaten die de Software gebruiken of ermee samenwerken, ze kunnen controleren of monitoren, om ongeoorloofd of illegaal gebruik van de Software te voorkomen en om de functies van de Software uit te voeren of diensten in verband met de Software te leveren. De Software kan ook informatie over uw computer en over activiteiten die op uw computer worden uitgevoerd verzenden naar iolo of naar derde partijen, om de producten en diensten van iolo te verbeteren of met andere doeleinden. U erkent de in deze paragraaf 7(a) beschreven activiteiten en aanvaardt ze onherroepelijk.

(b) De Software kan technologie voor het beheer van digitale rechten bevatten die uw vermogen om de Software te installeren beperken tot een specifiek aantal installaties op een specifiek aantal machines. Software die technologie voor het beheer van digitale rechten bevat, vereist een licentie (dus uw aanvaarding van dit Contract), zoals uitgelegd tijdens het installatieproces en in de documentatie, en het is mogelijk dat de software slechts gedurende een specifieke periode voor of na het nemen van de licentie door de gebruiker functioneert. Indien u tijdens de in de documentatie vermelde of door de Software opgegeven periode geen licentie neemt, is het mogelijk dat de Software stopt met functioneren. U erkent en aanvaardt dat dit kan gebeuren.

8. UPDATES

Nadat u de Software voor het eerst hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat iolo u van tijd tot tijd updates, foutcorrecties, Componenten of nieuwe gewijzigde versies voor of van de Software (samen “Updates”) levert of beschikbaar maakt. Indien iolo u een Update levert of een Update beschikbaar maakt, wordt de Update beschouwd als een onderdeel van de Software waarop dit contract betrekking heeft (tenzij het een Component van een Derde Partij betreft dat volgens de bovenstaande paragraaf 1(c) geen deel uitmaakt van de Software). Updates kunnen via het internet of een ander netwerk naar uw computer worden verzonden en op uw computer worden geïnstalleerd, met of zonder kennisgeving en met of zonder uw toestemming. U erkent en aanvaardt dat niets in dit Contract iolo verplicht om Updates te creëren. Bovendien verplicht niets in dit Contract iolo om eventuele Updates die het zou creëren aan u te leveren of beschikbaar te maken, behalve zoals bepaald in paragraaf 9 hierna.

9. ONDERHOUD

De service die iolo de gebruikers van de Software verleent door Updates te leveren (of beschikbaar te maken) heet “Onderhoud” of “Service” van de Software. Het is mogelijk dat u recht hebt op Onderhoud (zodat u algemeen vrijgegeven Updates ontvangt of ter beschikking krijgt, afhankelijk van een mogelijke vereiste dat u een nieuwe licentieovereenkomst voor eindgebruikers of wijzigingen van dit Contract aanvaardt, zoals verder in deze paragraaf 9 wordt uitgelegd) gedurende een beperkte periode nadat u een licentie voor de Software hebt genomen, in de mate die wordt vermeld op de verpakking van de Software, op documentatie in de verpakking, op uw aankoopbewijs, op de website van iolo of in andere documenten die iolo of zijn erkende verkopers of distributeurs u in verband met uw licentie voor of download van de Software hebben verstrekt. iolo kan maar is niet verplicht om uw Onderhoudsperiode voor de Software te vernieuwen of te verlengen, tegen vergoeding, op de website van iolo of met andere middelen. U erkent en aanvaardt dat (i) Updates functies of andere aspecten van de Software kunnen verwijderen of wijzigen, met inbegrip van functies waarop u zou kunnen rekenen; (ii) bepaalde Updates nodig kunnen zijn opdat u bepaalde of alle functies van de Software verder zou kunnen gebruiken, zodat de Software zonder het Onderhoud niet nuttig voor u zou zijn; en (iii) u weliswaar (behalve zoals boven vermeld) tijdens uw Onderhoudsperiode recht hebt op Updates die iolo creëert en algemeen vrijgeeft aan zijn klanten die recht hebben op Onderhoud, maar iolo niet verplicht is om op om het even welk ogenblik Updates te creëren of algemeen vrij te geven, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw Onderhoudsperiode. Bovendien erkent en aanvaardt u dat (i) u het Onderhoud misschien niet zult kunnen vernieuwen als uw Onderhoudsperiode eindigt of wordt geschorst en (ii) het mogelijk is dat u een nieuwe licentieovereenkomst voor eindgebruikers (die dit Contract vervangt) of wijzigingen of aanpassingen van dit Contract moet aanvaarden als voorwaarde om het Onderhoud te vernieuwen of om een Update te ontvangen of te gebruiken.

10. EXPORT

U erkent dat de Software onderworpen is aan de wetten van de Verenigde Staten en andere landen die de export regelen, met inbegrip van de administratieve exportreglementen. U zult de Software niet in strijd met deze wetten exporteren, opnieuw exporteren of afleiden.

11. WIJZIGINGEN

Op het ogenblik dat u een licentie voor de Software neemt, is het mogelijk dat de Software niet alle (of andere dan de) geadverteerde functies en eigenschappen bevat. Nadat u een licentie hebt genomen voor de Software en hem hebt geïnstalleerd, kunnen de functies en eigenschappen zonder kennisgeving worden gewijzigd. U moet alle wijzigingen aan de Software aanvaarden, met inbegrip van het eventuele onvermogen om een functie of eigenschap te blijven gebruiken indien iolo naar eigen goeddunken beslist om ze stop te zetten.

12. SCHEIDBAARHEID

Indien enig deel van dit Contract ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, worden de andere delen van dit Contract niet beïnvloed en blijven ze volledig geldig en van kracht. Indien enig deel van dit Contract gedeeltelijk afdwingbaar en gedeeltelijk niet-afdwingbaar is, zal dat deel worden afgedwongen in de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat.

13. REGELING VAN GESCHILLEN: BINDENDE ARBITRAGE; GEEN GROEPSVORDERINGEN OF GROEPSARBITRAGE

(a) Arbitrage van alle geschillen (met uitzondering van bepaalde gespecificeerde vorderingen in verband met intellectueel eigendom).

(i) In deze paragraaf 13 betekent “Geschil” elk geschil dat ontstaat uit of op enige wijze verband houdt met dit Contract, elke wijziging of toevoeging aan dit Contract of het voorwerp van dit Contract, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke vordering op contractuele basis, wegens onrechtmatige daad, naar recht of billijkheid die op enige wijze verband houdt met (1) dit Contract, (2) de Software, (3) onderhoud, ondersteuning of andere diensten die op enige wijze verband houden met de Software, (4) het gebruik, de werking, de licentieverlening, de distributie, de verkoop, de reclame, de promotie, de transmissie, de levering of de marketing van de Software of dergelijke diensten, (5) elke transactie die op enige wijze verband houdt met de Software of de diensten, (6) elke vordering, verklaring, belofte, beschrijving, aanspraak of garantie in verband met de Software, de diensten of transacties, en (7) het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke informatie die de Onderneming heeft verkregen in verband met de Software, een transactie of diensten; met het voorbehoud dat elke in paragraaf 13(a)(viii) hierna specifiek beschreven vordering niet als een Geschil wordt gedefinieerd.

(ii) Deze paragraaf 13 is van toepassing op de regeling van Geschillen. In het geval van een Geschil worden de partijen aangespoord om een informele oplossing na te streven. Indien de partijen dat niet kunnen, zal het Geschil uitsluitend door bindende arbitrage worden geregeld.

(iii) Arbitrage betekent dat het geschil wordt voorgelegd aan een of meer onpartijdige personen, die een definitieve en bindende uitspraak doen. Elk geschil tussen iolo enerzijds en u en/of een Andere Gebruiker anderzijds zal het voorwerp zijn van bindende arbitrage.

(iv) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij afzien van een proces met jury, het recht op een proces met jury of het recht op een andere procedure om een Geschil voor een rechtbank te regelen. In het geval van een Geschil aanvaarden beide partijen dat dit Contract zowel procedureel als substantieel zal worden geregeld volgens de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. secties 1-9 (“FAA”), in de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat.

(v) Alle aspecten van de arbitrageprocedure en elke uitspraak, beslissing of toewijzing door de scheidsrechter zal streng vertrouwelijk zijn, in het belang van alle partijen, en elke partij zal het recht hebben om een reële of dreigende schending van deze vertrouwelijkheidsbepaling te verhinderen door een tijdelijk, preliminair of permanent injunctief of declaratoir redres in een bevoegde rechtbank.

(vi) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elk Geschil persoonlijk is voor hen en dat elk Geschil uitsluitend zal worden geregeld door een individuele arbitrage. Geen van de partijen aanvaardt een groepsarbitrage of een arbitrage waarin een persoon een Geschil aanbrengt als vertegenwoordiger van een andere persoon of personen. Geen van de partijen aanvaardt dat een Geschil kan worden behandeld als een groepsvordering of representatieve vordering buiten de arbitrage of in naam van een andere persoon of personen. De partijen komen overeen dat een Geschil uitsluitend kan worden opgelost door individuele arbitrage en niet zal worden behandeld met groepsarbitrage, een groepsvordering of een andere representatieve procedure.

(vii) De arbitrage van het Geschil zal worden gevoerd onder het toezicht van de American Arbitration Association (“AAA”) of, indien de AAA het toezicht weigert of het niet kan verzorgen, door een arbitrageforum of een scheidsrechter die door u en door iolo wordt aanvaard. Indien u en iolo het na een redelijke inspanning niet eens kunnen worden over een arbitrageforum of een scheidsrechter, zal de AAA of een bevoegde rechtbank een arbitrageforum of scheidsrechter aanstellen. De arbitrage zal worden gevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules (“Commercial Rules”) van de AAA en, indien het arbitrageforum of de scheidsrechter het passend vinden, de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (“Consumer Procedures”) van de AAA of volgens de regels van een alternatief arbitrageforum dat u en iolo hebben gekozen of dat door een rechtbank is aangesteld, met de volgende aanpassingen:

1. De arbitrage zal door een enkele scheidsrechter worden gevoerd; dit zal een erkende advocaat of een gewezen rechter zijn met ten minste 10 jaar juridische ervaring in de regeling van handelsgeschillen.

2. Volgens de beperkingen van de FAA, de voorwaarden van dit Contract en de toepasselijke regels van de AAA zal de scheidsrechter de uitsluitende bevoegdheid en jurisdictie bezitten om alle procedurele en substantiële beslissingen over het Geschil te nemen. Dit omvat niet de bevoegdheid om een groepsarbitrage of een representatieve procedure te voeren, die door de bovenvermelde voorwaarden van het Contract wordt verboden. De scheidsrechter mag uitsluitend een individuele arbitrage voeren en mag de vorderingen van meer dan een persoon niet consolideren en mag geen enkele vorm van representatieve of groepsprocedure voeren, en geen procedure in naam van of met de betrokkenheid van meer dan een persoon.

3. De partijen mogen inzage nemen door middel van verhoren, getuigenverklaringen en verzoeken om informatie voor te leggen die de scheidsrechter nodig acht, met de bijkomende voorwaarde dat elke partij het recht zal hebben om ten minste gedurende een dag de getuigenverklaring van ten minste een persoon te horen.

4. Wanneer hij een uitspraak doet, zal de scheidsrechter worden beperkt door de bepalingen van de Beperking van de aansprakelijkheid in dit Contract (paragraaf 5) en zal hij niet bevoegd zijn om een partij in de arbitrage een vergoeding toe te kennen die in strijd is met de bepalingen van de Beperking van de aansprakelijkheid; dit met het voorbehoud dat, indien de afdwingbaarheid van een van deze beperkingen wordt beperkt door de toepasselijke substantiële wet of door de regels van de AAA, de beperking slechts zal worden afgedwongen in de mate die de wet of de regels toelaten.

5. De prevalerende partij in een van de volgende zaken (ongeacht de bepalingen van de Beperking van de aansprakelijkheid) zal het recht hebben haar redelijke advocatenhonoraria en kosten vergoed te krijgen: (i) een verzoek waarvoor een partij een beroep moet doen op de rechtbank of op de arbitrage van een Geschil; (ii) een beroep tegen de uitspraak van een arbitrage, zowel bij de scheidsrechter als bij een rechtbank, om de uitspraak ongedaan te laten maken of te wijzigen; of (iii) elke vordering om de hier vermelde vertrouwelijkheidsbepalingen af te dwingen.

6. iolo zal de door de AAA aangerekende arbitragekosten en –vergoedingen betalen, met het voorbehoud dat iolo kan verzoeken dat de scheidsrechter de uiteindelijke aansprakelijkheid voor de vergoeding op een eerlijke en redelijke manier toewijst. Tenzij de scheidsrechter meent dat u economisch niet in staat bent om een gedeelte van de vergoeding van de scheidsrechter te betalen, of dat het om andere reden niet gepast zou zijn dat u zulks doet, kan de scheidsrechter beslissen dat u aansprakelijk bent voor een gedeelte van de vergoeding, dat de scheidsrechter bepaalt.

De regels van de AAA zijn verkrijgbaar bij de AAA, die via de post bereikbaar is op 1633 Broadway, Floor 10, New York, New York 10019, telefonisch op (800) 778-7879, of via zijn website op www.adr.org.

(viii) De volgende door u, door een Andere Gebruiker of door iolo ingediende vorderingen zullen niet aan bindende arbitrage onderworpen zijn en zullen niet aan arbitrage worden voorgelegd: (1) vorderingen wegens inbreuk op of ontvreemding van een copyright, patent, handelsgeheim, handelsmerk, dienstenmerk of handelsaankleding en (2) vorderingen wegens overtredingen van Titel 17 van de United States Code, Secties 1201 en/of 1202, of een vergelijkbare buitenlandse wet. Voor vorderingen die niet onderworpen zijn aan bindende arbitrage, zal u, iolo of een Andere Gebruiker niet gebonden zijn door een beslissing of toewijzing door een scheidsrechter in verband met de oplossing of regeling van een vraag, feit of wet die nodig is om de vordering te regelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vragen die nodig zijn om te beslissen of uitspraak te doen over de schending, de ontvreemding, de geldigheid, de afdwingbaarheid of het eigendom van een copyright, patent, handelsgeheim, handelsmerk, dienstenmerk of handelsaankleding, of met betrekking tot een verhaal of redres naar recht of billijkheid voor een dergelijke schending of ontvreemding of voor elke overtreding van Secties 1201 en/of 1202.

(b) Met uitzondering van de bovenstaande bepaling dat de afdwingbaarheid van deze paragraaf 13 over de Regeling van Geschillen zowel procedureel als substantief door de FAA wordt geregeld, in de ruimste mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, zal het Contract voor het overige worden uitgelegd en afgedwongen volgens de wetten van de Staat Californië en van de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot contracten die worden afgesloten en uitgevoerd in Californië, in de ruimste mate die door de wet wordt toegestaan.

14. BEPERKING VAN DE TIJDSPERIODE OM EEN EIS OF VORDERING TE BEGINNEN

Ongeacht eventuele verjaringstermijnen of andersluidende wetten, en in ruimste mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, moet elke eis of vordering die een Geschil vormt, zoals gedefinieerd in de bovenstaande paragraaf 13(a)(i), worden ingediend binnen een (1) jaar na de datum waarop het incident waaruit het Geschil ontstaat zich heeft voorgedaan; op voorwaarde dat, indien de op de arbitrage toepasselijke wet de partijen verbiedt om deze verjaringsperiode overeen te komen, de verjaringsperiode volgens de toepasselijke wet zal gelden. Het verzuim van een partij om binnen de toepasselijke verjaringsperiode een arbitrage-eis in te dienen, zal worden beschouwd als de afstand door die partij van haar recht om een dergelijke eis in om het even welke vorm in te dienen, en zal elke eis op basis van elk Geschil volledig verhinderen. De bemiddelaar zal niet bevoegd zijn om een uitspraak te doen voor een partij die haar eis niet binnen de toepasselijke verjaringsperiode heeft ingediend.

15. BEGUNSTIGDE DERDE PARTIJ

De Software kan programmeercode of andere Componenten bevatten die iolo in licentie van derde partijen heeft ontvangen. Deze derde partijen zijn begunstigden van al uw verplichtingen volgens dit Contract en kunnen deze verplichtingen afdwingen, in de mate dat de verplichtingen betrekking hebben op de programmeercode of andere Componenten van de derde partijen.

16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; AFSTAND

Dit Contract is de volledige overeenkomst tussen u en iolo met betrekking tot het voorwerp van dit Contract. Het vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke communicatie en alle gelijktijdige mondelinge communicatie over dat voorwerp. Het Contract kan niet worden gewijzigd, behalve volgens de bepalingen van de bovenstaande paragraaf 8 of paragraaf 9, of door een door u en een erkende vertegenwoordiger van iolo ondertekend schriftelijk document. Bovendien zullen geen handelsgebruiken of andere regelmatige praktijken of methoden om tussen u en iolo te onderhandelen worden gebruikt om enige uitdrukkelijke bepaling van dit Contract te wijzigen, te interpreteren, aan te vullen of aan te passen, aangezien er geen verwachtingen van het tegendeel tussen u en iolo bestaan. De afstand van eender welke bepaling van dit Contract of van enig recht of enige verplichting van u of iolo volgens dit Contract zal uitsluitend effectief zijn in de vorm van een ondertekende schriftelijke verklaring van de partij die de afstand toestaat, en een afstand zal uitsluitend effectief zijn voor het specifieke geval en het specifieke doel die in de schriftelijke verklaring worden vermeld.

VRAGEN OF COMMENTAAR

Als u vragen hebt over dit Contract, kunt u iolo schriftelijk bereiken op het adres 150 South Los Robles Avenue, Suite 500 Pasadena, California 91101.