LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN IOLO TECHNOLOGIES, LCC

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN IOLO TECHNOLOGIES, LCC

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (DIT “CONTRACT) AANDACHTIG.

ALS U EEN SOFTWAREPRODUCT DAT DIT CONTRACT VERGEZELT OF ER VERBAND MEE HOUDT (DE “SOFTWARE”) INSTALLEERT OF GEBRUIKT, WORDT DIT CONTRACT EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN IOLO TECHNOLOGIES, LCC (IOLO).

INSTALLEER OF GEBRUIK DE IOLO SOFTWARE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT CONTRACT OF NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DIT CONTRACT.

ALS U EEN VERGOEDING HEEFT BETAALD VOOR DE LICENTIE VAN DE SOFTWARE EN DEZE WILT RETOURNEREN TEGEN TERUGBETALING, MOET U HEM BINNEN DE 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U HEM HEBT BETAALD RETOURNEREN OM TE WORDEN TERUGBETAALD. VOOR MEER INFORMATIE OVER HET RETOURBELEID VAN IOLO, KLIK HIER.

DIT CONTRACT SCHRIJFT BINDENDE ARBITRAGE VOOR IN ALLE GESCHILLEN (MET UITZONDERING VAN BEPAALDE GESPECIFICEERDE VORDERINGEN IN VERBAND MET INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GERINGE VORDERINGEN) ZOALS VERMELD IN DE SECTIE “REGELING VAN GESCHILLEN” IN PARAGRAAF 14 HIERNA. U DIENT DEZE PARAGRAAF VOLLEDIG TE LEZEN.

DIT CONTRACT GELDT VOOR U EN VOOR ALLE PERSONEN DIE U DE TOESTEMMING GEEFT OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN ZOALS HIERONDER IN DIT CONTRACT IS UITEENGEZET.

1. DE SOFTWARE; EIGENDOM; MATERIAAL VAN DERDE PARTIJEN

(a) Componenten, software, gegevens, bestanden, documentatie, code, inhoud en andere materialen die u worden verstrekt bij de iolo software, maken deel uit van de iolo Software en uw recht om deze te gebruiken vallen onder elke verwijzing in dit Contract naar de iolo software. Voor een lijst van de open source licenties die in de iolo Software zijn opgenomen, klik alstublieft hier.

(b) Indien in dit Contract “iolo Software” wordt genoemd, omvat dit beide licenties van Evaluation Software (zoals beschreven in paragraaf 2) en betaalde licenties van software (zoals beschreven in paragraaf 3). De iolo Software wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten en internationale auteursrechtelijke verdragen en door andere wetten en verdragen met betrekking tot het intellectuele eigendom (gezamenlijk: “Intellectuele eigendomsrechten”). U koopt de iolo software niet maar krijgt hem in licentie. iolo en zijn externe leveranciers blijven de eigenaar van alle exemplaren van de iolo Software (met inbegrip van de kopie(ën) aan u geleverd of door u gemaakt) en van alle intellectuele eigendomsrechten in de iolo Software. De iolo Software kan componenten, software, gegevens, bestanden, documentatie, code, inhoud en materialen bevatten die zijn gelicentieerd door iolo van derde partijen. Deze derde partijen zijn rechthebbenden van al uw verplichtingen volgens dit Contract en kunnen deze verplichtingen afdwingen, in de mate dat de verplichtingen betrekking hebben op de componenten, software, gegevens, bestanden, documentatie, code, inhoud en andere materialen die eigendom zijn van deze derde partijen.

(c) Sommige iolo Software, vereist mogelijk toegang tot of gebruik van componenten die eigendom zijn van andere bedrijven, zoals Microsoft Corporation of andere derde partijen (gezamenlijk, “Componenten van Derde Partijen”). Deze Componenten van Derde Partijen kunnen u door iolo zijn verstrekt, samen met of tijdens het proces van downloaden of installeren van de iolo software, met inbegrip van eventuele Updates (zoals hierna gedefinieerd). Indien iolo u Componenten van Derde Partijen verstrekt, of indien de iolo Software u helpt bij de verwerving van Componenten van Derde Partijen of de verwerving voor u regelt (met inbegrip van maar niet beperkt tot updates, upgrades, verbeteringen of nieuwe versies van Componenten van Derde Partijen die al op uw computer geïnstalleerd zijn), in beide gevallen onder een licentie of een andere verlening van rechten door de derde partij, maken de componenten van derde partijen geen deel uit van de iolo Software en worden uw rechten en plichten met betrekking tot deze Componenten van Derde Partijen bepaald door de licentie of de andere verlening van rechten door de derde partij. U moet dergelijke licenties of verlening van rechten uiteraard zorgvuldig lezen. iolo heeft geen enkele verplichting tegenover u met betrekking tot Componenten van Derde Partijen. iolo zal uw toestemming vragen alvorens enige Componenten van Derde Partijen te installeren. Als u er voor kiest geen Componenten van Derde Partijen te installeren, geeft iolo geen garantie of doet geen uitspraken dat de iolo software kan functioneren zoals geadverteerd. Als u besluit Componenten van Derde Partijen te installeren, (a) is iolo niet verantwoordelijk voor de prestaties en het functioneren van dergelijke Componenten van Derde Partijen; (b) iolo geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de prestaties, het gebruik, of de resultaten van het gebruik van enige Componenten van Derde Partijen. Bovendien kan iolo Software uw aankoop van software van derde partijen faciliteren of regelen. Dit is bedoeld als gemak voor u en mocht u besluiten deze applicaties te verwerven, gaat u een afzonderlijke overeenkomst aan met die aanbieder en valt deze niet onder dit Contract.

(d) De netwerkdiensten, de Componenten van Derde Partijen of andere software of producten waarvan de prestaties van iolo Software afhangen, kunnen naar goeddunken van hun leveranciers (softwareleveranciers, dienstverstrekkers of iolo) worden geschorst of stopgezet. Iolo en zijn leveranciers garanderen niet dat de netwerkdiensten, Componenten van Derde Partijen of andere software of producten beschikbaar zullen blijven of dat zij zonder storingen, wijzigingen, onnauwkeurigheden of fouten zullen werken.

2. TOEKENNING VAN LICENTIE VOOR GRATIS OF PROEFVERSIES VAN DE SOFTWARE

(a) iolo kan voor u een (i) gratis versie van de Software met beperkte functies (bijv. een versie met alleen scannen) en/of proefversie van de Software voor 30 dagen met alle beschikbare functies voor een beperkte termijn van 30 dagen beschikbaar maken om u in de gelegenheid te stellen de Software (“Evaluation Software”) te gebruiken en te evalueren en u bij te staan in uw keuze of u zich wilt abonneren op de Software.

(b) iolo verleent u kosteloos een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie om de Evaluation Software in overeenstemming met dit Contract te gebruiken. U bent niet bevoegd of anderszins geautoriseerd de Evaluation Software op een manier te gebruiken die in strijd is met dit Contract en enige Intellectuele Eigendomsrechten in de Evaluation Software. Als u dit Contract of enige Intellectuele Eigendomsrechten in de Evaluation Software schendt, zal uw recht om de Software te gebruiken automatisch en onmiddellijk vervallen, zonder kennisgeving. Wanneer uw recht op het gebruik van de Software vervalt, moet u elk gebruik van de Evaluation Software onmiddellijk stopzetten.

(c) U mag de Evaluation Software uitsluitend gebruiken voor Familiedoeleinden, gedefinieerd hieronder in paragraaf 3(b)(iii). De Evaluation Software mag gebruikt worden op elke computer die (i) eigendom is van en gecontroleerd wordt door een Familielid (gedefinieerd hieronder in paragraaf 3(b)(iii)) en dat dezelfde hoofdverbljfplaats heeft als u en dat de primaire gebruiker van de computer is en (ii) door dat Familielid op de eerste plaats voor Familiedoeleinden wordt gebruikt.

(d) Het is niet toegestaan: (i) de Evaluation Software te kopiëren, (ii) de Software te wijzigen of te vertalen; (iii) één of meer van zijn componenten af te zonderen om ze met andere software te gebruiken (behalve zoals beschreven in de door iolo verstrekte bijbehorende gebruikersdocumentatie), (iv) de Evaluation Software te gebruiken voor timesharing, Software as a Service, de diensten van een servicebureau, de diensten van een leverancier van applicatiediensten of vergelijkbare diensten, (v) de werking van de Evaluation Software of aanverwante diensten te manipuleren of verstoren, met inbegrip van pogingen kopieerbeveiligingen of andere systemen voor het beheer van digitale rechten of door iolo in verband met de Evaluation Software of aanverwante diensten gebruikte technologie te omzeilen, of (vi) de Evaluation Software te decompileren, te demonteren, te reverse-engineeren of zijn broncode (buiten de licentie verleend door dit Contract) te achterhalen of te onthullen of (vii) auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo’s of handelsimago die deel uitmaken van de Evaluation Software of die verband houden met de Evaluation Software te wijzigen, schenden, verduisteren of verwijderen. Bovendien mag u geen andere personen aanmoedigen, motiveren of helpen om zaken te doen die dit Contract u verbiedt. Uw enige rechten op de Evaluation Software zijn de rechten die duidelijk worden vermeld in dit Contract. iolo en zijn externe leveranciers behouden alle andere rechten op en in de Evaluation Software, inclusief de rechten gespecificeerd in paragraaf 1(b) hierboven.

3.LICENTIEVERLENING

(a) Behoudens betaling van de licentiekosten, verleent iolo u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en herroepelijke licentie om de Software in overeenstemming met dit Contract te gebruiken. U bent niet bevoegd of anderszins geautoriseerd de Evaluation Software op een manier te gebruiken die dit Contract en enige Intellectuele Eigendomsrechten in de Evaluation Software schendt. Als u dit Contract of enige Intellectuele Eigendomsrechten in de Software schendt, zal uw recht om de Software te gebruiken automatisch en onmiddellijk vervallen, zonder kennisgeving. Wanneer uw recht op het gebruik van de Software vervalt, moet u elk gebruik van de Software onmiddellijk stopzetten.

(b) U mag de Software op slechts één enkele computer gebruiken, behalve in de mate dat paragraaf 3(b)(ii), 3(b)(iii) of 3(b)(iv) hierna u specifiek toestemming geeft om de Software op meer dan één computer te gebruiken.

(i) Licentiedocumentatie.

“Licentiedocumentatie” betekent een aankoopbon, ander document of schriftelijke mededeling van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronisch verstrekte of verzonden informatie) die iolo of een erkende verkoper, distributeur of licentiehouder van iolo aan u verleent wanneer u deze licentie om de Software te gebruiken aanschaft.

(ii) Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers.

“Bedrijf” betekent een onderneming, eenmanszaak, vennootschap, partnership, een andere zakelijke entiteit, een liefdadige organisatie, een overheidsentiteit of een school, universiteit of andere onderwijsinstelling.

“Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers” betekent Documentatie voor Licentiehouders waarin verklaart wordt dat u bevoegd bent om de Software voor commerciële doeleinden op meer dan één computer te gebruiken.

Als u in verband met dit Contract Documentatie voor Meervoudige Commerciële gebruikers hebt ontvangen, mag u de Software laten gebruiken op het aantal in de Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers vermelde computers (of op vijf (5) computers indien de Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers geen aantal computers vermeldt). Elk van deze computers moet eigendom zijn en gecontroleerd worden door uw Bedrijf en moet op de eerste plaats worden gebruikt voor zakelijke, overheids- of liefdadige doeleinden in het kader van de werking van het Bedrijf.

(iii) Familiegebruikers.

Uw “Levenspartner” betekent uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde samenwonende partner of, indien u niet gehuwd bent en geen geregistreerde samenwonende partner hebt, kan “Levenspartner” verwijzen naar een persoon met wie u een vaste relatie hebt die in essentie vergelijkbaar is met een huwelijk of een geregistreerde samenwonende relatie.

“Familielid” betekent u, uw Levenspartner en de kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en zusters van u en uw Levenspartner, ongeacht of hun relatie met u of uw Levenspartner biologisch, stiefouderlijk of adoptief is.

Het gebruik van de Software voor “Familiedoeleinden” omvat uitsluitend het gebruik voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, met uitdrukkelijke uitsluiting van elk gebruik voor zakelijke, overheids-, educatieve of liefdadige doeleinden.

Als u de Software op de eerste plaats voor Familiedoeleinden gebruikt dan mag u, hetzij anders bepaald is in paragraaf 3(b)(iv), de Software laten gebruiken op elke computer die zowel (i) eigendom is van en gecontroleerd wordt door een Familielid dat dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als u en dat de primaire gebruiker van de computer is en (ii) door dat Familielid op de eerste plaats voor Familiedoeleinden wordt gebruikt. Deze paragraaf 3(b)(iii) geeft u geen rechten indien u in verband met dit Contract Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers hebt ontvangen of indien u de Software op de eerste plaats voor zakelijke, overheids-, educatieve of liefdadige doeleinden gebruikt.

Voor alle duidelijkheid, elk individu kan slechts één hoofdverblijfplaats hebben, die in de context van dit Contract zal worden bepaald aan de hand van de criteria en de factoren die in het kader van de belastingwetten van de Verenigde Staten worden gebruikt om de hoofdverblijfplaats te bepalen.

(iv) Licentiedocumentatie voor Persoonlijk Gebruik.

Als u in verband met dit Contract andere Licentiedocumentatie hebt ontvangen dan de Documentatie voor Meervoudige Commerciële Gebruikers (“Licentiedocumentatie voor Persoonlijk Gebruik”), en dergelijke Licentiedocumentatie voor Persoonlijk Gebruik een specifiek aantal computers waarop de Software gebruikt mag worden vermeldt, dan zijn uw rechten op grond van Artikel 3(b)(iii), ongeacht Artikel 3(b)(iii), beperkt tot een maximum van dit specifieke aantal computers. Derhalve beperkt Licentiedocumentatie voor Persoonlijk Gebruik louter het maximum aantal computers waarop de Software op grond van Artikel 3(b)(iii) (indien van toepassing) gebruikt mag worden. De Licentiedocumentatie voor Persoonlijk Gebruik staat gebruik op andere computers niet toe. Als er in uw huis bijvoorbeeld tien computers aanwezig zijn waarop u de Software op grond van Artikel 3(b)(iii) zou mogen installeren, maar u een licentie aangeschaft heeft voor de Software die valt onder de Documentatie voor Persoonlijk Gebruik waarin staat dat u de Software op maximaal drie computers mag gebruiken, dan zijn uw rechten beperkt tot het gebruik van de Software op drie van deze tien computers en op geen enkele andere computer. Op gelijke wijze geldt dat als er in uw huis bijvoorbeeld maar twee computers aanwezig zijn waarop u de Software op grond van Artikel 3(b)(iii) zou mogen gebruiken, en u een licentie aangeschaft heeft voor de Software die valt onder de Documentatie voor Persoonlijk Gebruik waarin staat dat u de Software op maximaal drie computers mag gebruiken, uw rechten desondanks beperkt zijn tot het gebruik van de Software op de twee computers en op geen enkele andere computer.

(c) “Andere Gebruiker” betekent elke andere persoon dan u die u rechtmatig toestemming geeft om de Software te gebruiken volgens de bovenstaande paragraaf 3(b). U moet ervoor zorgen dat alle Andere Gebruikers dit Contract naleven. Elke inbreuk op dit Contract door een Andere Gebruiker zal worden beschouwd als een inbreuk door u. Bijgevolg (i) zal uw aansprakelijkheid jegens iolo voor elke inbreuk op dit Contract door een Andere Gebruiker dezelfde zijn als uw aansprakelijkheid indien u de inbreuk zelf zou hebben begaan en (ii) zal uw recht op het gebruik van de Software automatisch en onmiddellijk vervallen, zonder kennisgeving, indien een Andere Gebruiker een inbreuk maakt op dit Contract. Indien uw recht op het gebruik van de Software om eender welke reden vervalt, vervalt ook het recht van alle Andere Gebruikers op het gebruik van de Software onmiddellijk en automatisch, zonder kennisgeving. Indien een Andere Gebruiker niet langer de hoedanigheid van Andere Gebruiker bezit (bijvoorbeeld indien de Andere Gebruiker ophoudt een Familielid te zijn of uit uw hoofdverblijfplaats verhuist), moet hij of zij alle gebruik van de Software stopzetten. In dezelfde zin moet het gebruik van de Software op elke computer die niet langer een computer is waarop u de Software mag laten gebruiken volgens de bovenstaande paragraaf 3(b), worden stopgezet en moeten alle kopieën van de Software op de harde schijf of op andere vaste opslagmedia van die computer worden verwijderd of moet zijn installatie ongedaan worden gemaakt.

(d) Het recht volgens dit Contract om de Software op een computer te gebruiken, omvat het recht om de Software op de harde schijf of op een ander vast opslagmedium van de computer te installeren en de Software of delen van de Software naar het RAM-geheugen van die computer te kopiëren, indien dat nodig is om de Software op de computer te gebruiken. U begrijpt echter dat de Software wordt verondersteld te worden gebruikt op een computer die toegang heeft tot de Software of de Software benut via een lokaal of ander netwerk (met inbegrip van het internet) of met andere middelen, ook indien de Software niet op de harde schijf, op een ander vast opslagmedium of in het RAM-geheugen van die computer geïnstalleerd of ernaar gekopieerd is. Indien de Software of een gedeelte ervan op de harde schijf of een ander vast opslagmedium van een computer geïnstalleerd is, op gelijk welk ogenblik naar het RAM-geheugen van de computer wordt gekopieerd, of op gelijk welk ogenblik via een netwerk of een andere verbinding of communicatiemechanisme toegankelijk is voor de computer, moet u dus de toelating hebben om de Software op die computer te gebruiken of door een Andere Gebruiker op die computer te laten gebruiken. In dezelfde zin mag u, behoudens de voorwaarden van paragraaf 3(e) hierna, de Software niet gebruiken voor de beïnvloeding of bewerking van een component (zoals een harde schijf) van een computer waarop u niet gemachtigd bent de Software te gebruiken, bijvoorbeeld door de component of de computer te verbinden met een computer waarop de Software geïnstalleerd is of die de Software toegankelijk maakt.

(e) De Software kan functies bevatten die specifiek bedoeld zijn om u in staat te stellen andere computers of componenten van computers op afstand via een lokaal of ander netwerk te controleren of te beïnvloeden, zoals beschreven in de documentatie die u bij de Software hebt ontvangen (“Functies voor Afstandsbeheer”). U hebt geen licentie voor een kopie van de Software nodig voor elke computer die u met de Functie voor Afstandsbeheer op afstand controleert of beïnvloedt, op voorwaarde dat u de Software niet op een dergelijke computer installeert of via een dergelijke computer gebruikt, en dat u de Functie voor Afstandsbeheer uitsluitend gebruikt zoals in de documentatie van de Software wordt beschreven.

(f) iolo verleent u het recht om een reservekopie van de Software te maken. U mag de reservekopie uitsluitend gebruiken wanneer een gemachtigde geïnstalleerde kopie van de Software onbruikbaar wordt. De reservekopie moet alle kennisgevingen met betrekking tot de eigendomsrechten van het origineel bevatten en moet u in uw bezit en onder uw controle blijven. Andere Gebruikers mogen geen reservekopieën maken.

(g) Indien u de Software gratis ontvangt van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur, mag u de Software uitsluitend voor Familiedoeleinden gebruiken, tenzij u van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur een aankoopbewijs of ander document hebt ontvangen dat verklaart dat u de Software voor andere dan Familiedoeleinden mag gebruiken.

(h) Behoudens de in dit Contract specifiek vermelde gevallen, is het u verboden (i) de Software te kopiëren, (ii) de Software te wijzigen of te vertalen; (iii) één of meer van zijn componenten af te zonderen om ze met andere software te gebruiken (behalve zoals beschreven in de door iolo verstrekte bijbehorende gebruikersdocumentatie), (iv) de Software te gebruiken voor timesharing, de diensten van een servicebureau, Software als een service, van een leverancier van applicatiediensten of vergelijkbare diensten, (v) de werking van de Evaluation Software of aanverwante diensten te manipuleren of verstoren, met inbegrip van pogingen kopieerbeveiligingen of andere systemen voor het beheer van digitale rechten of door iolo in verband met de Evaluation Software of aanverwante diensten gebruikte technologie te omzeilen, of (vi) de Software te decompileren, te demonteren, te reverse-engineeren of zijn broncode te achterhalen, gebruiken (buiten de licentie verleend in dit Contract) of de broncode van de Software te onthullen of (vii) de auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo’s of handelsimage die deel uitmaken van de Software of die verband houden met de Software te wijzigen, beschadigen, verdoezelen of verwijderen. Bovendien mag u geen andere personen aanmoedigen, motiveren of helpen om zaken te doen die dit Contract u verbiedt. Uw enige rechten op de Software zijn de rechten die in dit Contract duidelijk worden vermeld. iolo en zijn externe leveranciers behouden alle andere rechten op en in de Evaluation Software, inclusief de rechten gespecificeerd in paragraaf 1(b) hierboven.

4. RECHTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID

De iolo Software wordt geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Elk gebruik, elke duplicatie of openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderworpen aan de bepalingen van subparagraaf (c) (1) (ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software – Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. De fabrikant is iolo technologies, LLC, 150 South Los Robles Avenue, Suite 500, Pasadena, Californië 91101 Verenigde Staten

5. AFWIJZING VAN GARANTIES

(a) U erkent en aanvaardt dat u de Software geheel voor eigen risico gebruikt. Voor zover maximaal toegestaan​ op grond van toepasselijk recht, worden de iolo Software en alle onderhoud, ondersteuning en andere diensten die op welke wijze dan ook verband houden met de iolo Software geleverd “IN DE FEITELIJKE STAAT,” zonder enige vorm van garantie, en iolo, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers, leveranciers en dienstverleners wijzen uitdrukkelijk alle, expliciete en impliciete, garanties, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk. De duur van een impliciete garantie die niet daadwerkelijk wordt afgewezen zal worden beperkt tot de langste periode van (i) dertig (30) dagen vanaf de datum dat u de licentievergoeding voor de Software betaalt en (ii) de kortste periode die krachtens toepasselijke wetgeving toegestaan is. Sommige staten/rechtsgebieden verbieden beperkingen van de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing is.

(b) Zonder beperking van de afwijzing zoals bepaald in bovenstaande paragraaf 5(a) hierboven, garandeert iolo niet dat de functies in deze iolo Software aan uw eisen zullen voldoen of dat de werking van de iolo Software ononderbroken of foutloos zal zijn of dat fouten of gebreken aan overeenstemming van specificaties in de iolo Software gecorrigeerd zullen worden. Verder verschaft iolo geen garanties of verklaringen met betrekking tot de prestatie, het gebruik of de resultaten van het gebruik van de iolo Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) of de iolo Software of het gebruik hiervan hardware, software of gegevens zal schaden, aantasten of beschadigen of (ii) de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van iolo Software. Mondelinge of schriftelijke informatie of advies die of dat door iolo, een gevolmachtigde van iolo of een andere persoon verstrekt of gegeven wordt voorafgaand aan of na de datum van dit Contract, zal een garantie tot stand brengen of geacht worden een garantie te zijn met betrekking tot de iolo Software of onderhoud, ondersteuning of andere diensten die op enige wijze verband houden met de iolo Software. Als de iolo Software niet voldoende functioneert of de iolo Software of dergelijke diensten op enigerlei gebrekkig zijn, zult u (en niet iolo) de volledige kosten en het risico van alle noodzakelijke onderhoud, reparatie, vervanging of correctie van de iolo Software of van enige andere software, data, hardware, apparatuur of onderdelen die beschadigd of vernietigd zijn als gevolg van dit defect of gebrek op zich nemen.

(c) iolo beveelt stellig aan dat u voor de installatie of het gebruik alle software op virussen en malware controleert en dat u regelmatig een reservekopie maakt van al uw belangrijke bestanden.

6. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

(a) In de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat, zijn iolo, zijn filialen of de licentiegevers van zijn filialen, zijn leveranciers of dienstverstrekkers of hun functionarissen, bestuurders, eigenaren, werknemers, agenten, leveranciers of vertegenwoordigers (samen de “Partijen van iolo) in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade of bij wijze van straf opgelegde schadevergoeding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit gebruiksverlies, winstderving of verlies van gegevens of informatie die voortvloeit uit of verband houdt met (i) de iolo Software of zijn gebruik, (ii) onderhouds-, ondersteunings- of andere diensten die op enige wijze verband houden met de iolo Software of (iii) dit Contract, ook indien een Partij van iolo op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade;

(b) In de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat, zal de totale aansprakelijkheid van de Partijen van iolo voor alle vorderingen in verband met de iolo Software of zijn gebruik en met onderhouds-, ondersteunings- en andere diensten die op enige wijze verband houden met de iolo Software of met dit Contract, op contractuele basis, wegens onrechtmatige daad, of op basis van elke andere aansprakelijkheidsgrond, niet groter zijn, voor alle vorderingen samen, dan het in paragraaf 6(b)(i) of paragraaf 6(b)(ii) hierna bepaalde aansprakelijkheidsmaximum.

(i) Vooraf geïnstalleerde of gebundelde Software.

Indien u de iolo Software van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur vooraf geïnstalleerd op een computer ontvangt, of in een transactie die zowel de iolo Software als hardware, uitrusting, gegevens, andere software of diensten omvat (de “Gebundelde Componenten”) en u voor zowel de iolo Software als sommige of alle Gebundelde Componenten een enkele prijs hebt betaald, zodat u geen afzonderlijke prijs hebt betaald voor alleen de licentie voor de Software, bedraagt het aansprakelijkheidsmaximum vijf dollar (US $ 5). Echter, (i) onderhouds-, ondersteunings- of andere diensten die normaal zonder bijkomende kosten bij de iolo Software worden geleverd zijn geen Gebundelde Componenten en worden in de context van deze paragraaf als onderdeel van de iolo Software beschouwd en (ii) deze paragraaf 6(b)(i) is niet van toepassing indien alle Gebundelde Componenten die u bij de iolo Software ontvangt normaal gratis verkrijgbaar zijn of u de iolo Software gratis van iolo of een door iolo erkende verkoper of distributeur ontvangt.

(ii) Zelfstandige Software of gratis Software.

Indien de bovenstaande paragraaf 6(b)(i) niet op u van toepassing is, bedraagt het aansprakelijkheidsmaximum (i) de licentievergoeding die u voor de Software hebt betaald of (ii) één dollar (USD $ 1) indien dat meer is.

SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

7. OVERDRACHT

U mag (i) uw licentie volgens dit Contract niet toewijzen, verkopen of op andere manieren overdragen, (ii) geen sublicentie onder deze licentie verlenen of (iii) de iolo Software niet distribueren, doorgeven, leasen, verkopen of verhuren.

8.GEPLANDE TAKEN, VERZAMELING EN MONITORING VAN GEGEVENS DOOR DE SOFTWARE

(a) Wanneer u de iolo Software installeert, kan het taken als volgt plannen:

(i) Controleren of er een nieuwe versie van de iolo Software beschikbaar is en, indien beschikbaar, zal er een pop-up melding op uw gebruikersbeeldscherm verschijnen om u te melden dat een update beschikbaar is.

(i) Controleren of er een marketingboodschap beschikbaar is en, indien beschikbaar, zal er een pop-up melding met de marketingboodschap op uw gebruikersbeeldscherm verschijnen.

(iii) Controleren of uw computer inactief is (bijv. niet door u in gebruik) en als het inactief is, zal de iolo Software automatische onderhoudstaken verrichten. U kunt de tijdsintervallen waarop deze geplande taak wordt uitgevoerd wijzigen, zoals aangegeven in de iolo Software.

(iv) Controleren of een nieuwe versie van de “Tune-up Definitions” beschikbaar is, en indien deze beschikbaar is, zal de nieuwe versie automatisch worden geïnstalleerd en daarmee de eerdere versie vervangen.

(v) Verzekeren dat de iolo Governor service (een achtergrond taak) is gestart als u inlogt op uw computer. The iolo Governor service bestuurt functies binnen de iolo Software zoals PowerSense, RAMJet en OptiCore.

U mag er voor kiezen (a) een update te accepteren of te negeren of (b) elk van de taken hierboven uit te schakelen, echter het negeren van een update of het uitschakelen van een taak kan invloed hebben op de veiligheid en/of prestatie van de iolo Software. Als u de hierboven beschreven taken uitschakelt, wordt de kopieerbeveiliging of ander digitaal rechtenbeheer (DRM) in de iolo Software niet vernietigd.

(b) De iolo Software kan functies bevatten waarmee iolo en/of derde partijen gegevens kunnen verzamelen van computers en apparaten die de iolo Software gebruiken of ermee samenwerken en deze computers en apparaten kunnen controleren of monitoren om ongeoorloofd of illegaal gebruik van de iolo Software te voorkomen en om de functies van de iolo Software uit te voeren of diensten in verband met de iolo Software te leveren. De iolo Software kan ook informatie over uw computer en over activiteiten die op uw computer worden uitgevoerd verzenden naar iolo of naar derde partijen om de producten en diensten van iolo te verbeteren of voor andere doeleinden. U erkent de in deze paragraaf 8(a) beschreven activiteiten en stemt hier onherroepelijk mee in. Voor meer informatie over hoe uw informatie wordt gebruikt, klik hier voor onze Privacyverklaring.

(c) De iolo Software kan technologie voor beheer van digitale rechten bevatten die beperkingen oplegt aan uw vermogen om de iolo Software een bepaald aantal keren op een bepaald aantal machines te installeren. De iolo Software die technologie voor het beheer van digitale rechten bevat, vereist een licentie (dus uw aanvaarding van dit Contract), zoals uitgelegd tijdens het installatieproces en in de documentatie en het is mogelijk dat de software slechts gedurende een specifieke periode voor of na het nemen van de licentie door de gebruiker functioneert. Indien u tijdens de in de documentatie vermelde of door de iolo Software opgegeven periode geen licentie neemt, is het mogelijk dat de iolo Software stopt met functioneren. U erkent en aanvaardt dat dit kan gebeuren.

9. UPDATES

Nadat u de iolo Software voor het eerst hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat iolo u van tijd tot tijd updates, foutcorrecties, Componenten of nieuwe gewijzigde versies voor of van de Software (samen “Updates”) verschaft. Indien iolo u een Update levert of automatisch installeert of een Update beschikbaar maakt, wordt de Update beschouwd als een onderdeel van de iolo Software waarop dit contract betrekking heeft (tenzij het een Component van een Derde Partij betreft dat volgens de bovenstaande paragraaf 1(c) geen deel uitmaakt van de iolo Software). Updates kunnen via het internet of een ander netwerk naar uw computer worden verzonden en op uw computer worden geïnstalleerd, met of zonder kennisgeving en met of zonder uw afzonderlijke toestemming voor een dergelijke installatie. U erkent en aanvaardt dat niets in dit Contract iolo verplicht om Updates te creëren. Bovendien verplicht niets in dit Contract iolo om eventuele Updates die het zou creëren aan u te leveren of beschikbaar te maken, behalve zoals bepaald in paragraaf 10 hierna.

10. ONDERHOUD

De service die iolo aan de gebruikers van de iolo Software verleent door Updates te leveren (of beschikbaar te maken) heet “Onderhoud” of “Service” van de iolo Software. Het is mogelijk dat u recht hebt op Onderhoud (zodat u algemeen vrijgegeven Updates ontvangt of ter beschikking krijgt, afhankelijk van een mogelijke vereiste dat u een nieuwe licentieovereenkomst voor eindgebruikers of wijzigingen van dit Contract aanvaardt, zoals verder in deze paragraaf 10 wordt uitgelegd) gedurende een beperkte periode nadat u een licentie voor de iolo Software hebt genomen, in de mate die wordt vermeld op de verpakking van de iolo Software, op documentatie in de verpakking, op uw aankoopbewijs, de website van iolo of in andere documenten die iolo of zijn erkende verkopers of distributeurs u in verband met uw licentie voor of download van de iolo Software hebben verstrekt. iolo kan, maar is niet verplicht om, uw Onderhoudsperiode voor de iolo Software tegen vergoeding te vernieuwen of te verlengen op de website van iolo of met andere middelen, zoals een aanbieding per e-mail.

U erkent en aanvaardt dat (i) Updates functies of andere aspecten van de iolo Software kunnen verwijderen of wijzigen, met inbegrip van functies waarop u zou kunnen rekenen; (ii) bepaalde Updates nodig kunnen zijn opdat u bepaalde of alle functies van de iolo Software verder zou kunnen gebruiken, zodat de iolo Software zonder het Onderhoud niet nuttig voor u zou zijn; en (iii) u weliswaar (behalve zoals boven vermeld) tijdens uw Onderhoudsperiode recht hebt op Updates die iolo creëert en algemeen vrijgeeft aan zijn klanten die recht hebben op Onderhoud, maar iolo niet verplicht is om op om het even welk ogenblik Updates te creëren of algemeen vrij te geven, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw Onderhoudsperiode. Bovendien erkent en aanvaardt u dat (i) u het Onderhoud misschien niet zult kunnen vernieuwen als uw Onderhoudsperiode eindigt of wordt geschorst en (ii) het mogelijk is dat u een nieuwe licentieovereenkomst voor eindgebruikers (die dit Contract vervangt) of wijzigingen of aanpassingen van dit Contract moet aanvaarden als voorwaarde om het Onderhoud te vernieuwen of om een Update te ontvangen of te gebruiken.

Als u Onderhoud voor de “levensduur” aanschaft, zal het Onderhoud voor de levensduur alleen van toepassing zijn op uw gebruik van de Software op computers waarop u de Software rechtmatig installeert gedurende één (1) jaar nadat u de Software voor het eerst in licentie neemt. Het Onderhoud voor de levensduur blijft gelden zolang u doorgaat met het gebruik van deze computers, maar niet langer dan de levensduur overeenkomstig de in de bedrijfstak geldende norm. Dergelijk Onderhoud voor de levensduur zal niet van toepassing zijn op andere computers. Het overzetten van een kopie van de Software op een andere computer zal uw recht op het ontvangen van Onderhoud dus beëindigen voor die kopie van de Software. Voorts zal uw recht om Onderhoud te blijven ontvangen behoudens het voldoen aan de dan geldende toelatingseisen van iolo zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de eis dat u een versie van Windows gebruikt die iolo dan ondersteunt. Niettegenstaande het voorgaande zal uw Onderhoud eindigen op elk moment dat iolo in het algemeen stopt met het onderhouden en ondersteunen van de Software. U wordt alleen geacht Onderhoud voor de levensduur aan te schaffen als uw aankoop van een licentie voor de Software gedaan wordt op grond van een bod waarin specifiek vermeld wordt dat de Software of bijbehorend Onderhoud geleverd wordt op basis van de “levensduur”.

11. EXPORT

U erkent dat de iolo Software onderworpen is aan de wetten van de Verenigde Staten en andere landen die de export regelen, met inbegrip van de administratieve exportreglementen. U zult de iolo Software niet in strijd met deze wetten exporteren, wederuitvoeren of afleiden. U stemt er mee in u strikt aan dergelijke wetten en voorschriften te houden en accepteert dat de iolo Software niet geëxporteerd of wederuitgevoerd wordt (i) in (of naar een staatsburger of ingezetene van) elk van de V.S. onder embargo vallende landen of (ii) naar geen persoon die is opgenomen op de lijst van de U.S. Treasury Department (ministerie van financiën) van speciaal aangewezen onderdanen of deTable of Denial Orders, ook wel genoemd Denied Persons List (elk, een “Lijst”) van de U.S. Commerce Department (ministerie van economische zaken). Door het gebruik van iolo Software verklaart en garandeert u dat ieder lid van uw huishouden of bedrijf die bevoegd is de iolo Software te gebruiken onder dit Contract en niet is gevestigd in, of onder de controle is van, of een staatburger of ingezetene is van een dergelijk land of op een dergelijke Lijst staat of anderszins verboden is de iolo Software te gebruiken of te vergunnen.

12. WIJZIGINGEN AAN IOLO SOFTWARE

Op het ogenblik dat u een licentie voor de iolo Software neemt, is het mogelijk dat de iolo Software (i) niet alle geadverteerde functies en eigenschappen bevat, (ii) andere dan de geadverteerde functies eigenschappen bevat of (iii) eerder beschikbare functies en eigenschappen uitgeschakeld zijn. Nadat u een licentie hebt genomen voor de Software en hem hebt geïnstalleerd, kunnen de functies en eigenschappen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

13. SCHEIDBAARHEID

Indien enig deel van dit Contract ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, worden de andere delen van dit Contract niet beïnvloed en blijven ze volledig geldig en van kracht. Indien enig deel van dit Contract gedeeltelijk afdwingbaar en gedeeltelijk niet-afdwingbaar is, zal dat deel worden afgedwongen in de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat.

14. REGELING VAN GESCHILLEN: BINDENDE ARBITRAGE; GEEN GROEPSVORDERINGEN OF GROEPSARBITRAGE

(a) Arbitrage van alle geschillen (met uitzondering van bepaalde gespecificeerde vorderingen in verband met intellectueel eigendom)..

(i) In deze paragraaf 14 betekent “Geschil” elk geschil dat ontstaat uit of op enige wijze verband houdt met dit Contract, elke wijziging of toevoeging aan dit Contract of het onderwerp van dit Contract, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke vordering op contractuele basis, wegens onrechtmatige daad, naar recht of billijkheid die op enige wijze verband houdt met (1) dit Contract, (2) de Software, (3) Onderhoud, ondersteuning of andere diensten die op enige wijze verband houden met de iolo Software, (4) het gebruik, de werking, de licentieverlening, de distributie, de verkoop, de reclame, de promotie, de transmissie, de levering of de marketing van de iolo Software of dergelijke diensten, (5) elke transactie die op enige wijze verband houdt met de iolo Software of de diensten, (6) elke vordering, verklaring, belofte, beschrijving, aanspraak of garantie in verband met de iolo Software, de diensten of transacties, en (7) het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke informatie die de Onderneming heeft verkregen in verband met de iolo Software, een transactie of diensten, met het voorbehoud dat elke in paragraaf 14(a)(viii) hierna specifiek beschreven vordering niet als een Geschil wordt gedefinieerd.

(ii) Deze paragraaf 14 is van toepassing op de regeling van Geschillen. In het geval van een Geschil worden de partijen aangespoord om een informele oplossing na te streven. Indien de partijen hier niet in slagen, zal het Geschil uitsluitend door bindende arbitrage worden geregeld.

(iii) Arbitrage betekent dat het geschil wordt voorgelegd aan een of meer onpartijdige personen, die een definitieve en bindende uitspraak doen. Elk Geschil tussen iolo, aan de ene kant, en u en/of een Andere Gebruiker, aan de andere kant, zal onderworpen worden aan bindende arbitrage; op voorwaarde echter dat u het recht hebt om een geschil met betrekking tot een geringe vordering voor een rechter die bevoegd is voor geringe vorderingen te brengen als voldaan wordt aan alle vereisten met betrekking tot procedures inzake geringe vorderingen, met inbegrip van beperkingen inzake de bevoegdheid en het bedrag in kwestie van het Geschil. U stemt ermee in om een Geschil alleen voor een rechter die bevoegd is met betrekking tot geringe vorderingen te brengen in het arrondissement van uw woonplaats of Los Angeles, Californië.

(iv) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij afzien van een proces met jury, het recht op een proces met jury of het recht op een andere procedure om een Geschil voor een rechtbank te regelen. In het geval van een Geschil aanvaarden beide partijen dat dit Contract zowel procedureel als substantieel zal worden geregeld volgens de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. secties 19 (“FAA), in de ruimste mate die de toepasselijke wet toelaat.

(v) Alle aspecten van de arbitrageprocedure en elke uitspraak, beslissing of toewijzing door de scheidsrechter zal strikt vertrouwelijk zijn, in het belang van alle partijen, en elke partij zal het recht hebben om een reële of dreigende schending van deze vertrouwelijkheidsbepaling te verhinderen door een tijdelijke, preliminaire of permanente voorlopige voorziening of declaratoire uitspraak in een bevoegde rechtbank.

(vi) De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elk Geschil persoonlijk is voor hen en dat elk Geschil uitsluitend opgelost zal worden op individuele basis. Geen van de partijen aanvaardt een groepsvordering of een arbitrage waarin een persoon een Geschil aanbrengt als vertegenwoordiger van een andere persoon of personen, behalve waar een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is. Geen van de partijen aanvaardt dat een Geschil kan worden behandeld als een groepsvordering of groepsgeding buiten arbitrage of in naam van een andere persoon of personen. De partijen zijn het erover eens dat een Geschil uitsluitend kan worden opgelost door middel van een individuele arbitrage en niet zal worden ingesteld als een groepsvordering, of een ander groepsgeding of een ander samengesteld geding.

(vii) De arbitrage van het Geschil zal worden gevoerd onder het toezicht van de American Arbitration Association (“AAA”) of, indien de AAA het toezicht weigert of het niet kan verzorgen, door een arbitrageforum of een scheidsrechter die door u en door iolo wordt aanvaard. Indien u en iolo het na een redelijke inspanning niet eens kunnen worden over een arbitrageforum of een scheidsrechter, zal de AAA of een bevoegde rechtbank een arbitrageforum of scheidsrechter aanstellen. De arbitrage zal worden gevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules van de AAA en, indien het arbitrageforum of de scheidsrechter dit passend achten, de Consumer Arbitration Rules van de AAA of volgens de regels van een alternatief arbitrageforum dat u en iolo hebben gekozen of dat door een rechtbank is aangesteld, met de volgende aanpassingen:

1. De arbitrage zal door een enkele scheidsrechter worden gevoerd; dit zal een erkende advocaat of een gewezen rechter zijn met ten minste 10 jaar juridische ervaring in de regeling van handelsgeschillen.

2. Volgens de beperkingen van de FAA, de voorwaarden van dit Contract en de toepasselijke regels van de AAA zal de scheidsrechter de uitsluitende bevoegdheid en jurisdictie bezitten om alle procedurele en wezenlijke beslissingen over het Geschil te nemen, echter met het voorbehoud dat dit niet het volgende omvat: (a) de bevoegdheid om te besluiten over de vraag of een geschil voorgelegd kan worden aan een scheidsrechter: partijen komen overeen dat deze bevoegdheid uitsluitend zal berusten bij een bevoegde rechter; of (b) de bevoegdheid om een groepsgeding of een groepsvordering te voeren of in te stellen, wat door de voorwaarden van dit Contract zoals hierboven vermeld verboden is. De scheidsrechter mag uitsluitend een individuele arbitrage voeren en mag de vorderingen van meer dan een persoon niet samenvoegen en mag niet presideren over enige vorm van groepsvordering of groepsgeding, of een procedure in naam van of met de betrokkenheid van meer dan één persoon.

3. De partijen mogen inzage nemen door middel van verhoren, getuigenverklaringen en verzoeken om informatie voor te leggen die de scheidsrechter nodig acht, met de bijkomende voorwaarde dat elke partij het recht zal hebben om ten minste gedurende een dag de getuigenverklaring van ten minste een persoon te horen.

4. Wanneer hij een uitspraak doet, zal de scheidsrechter worden beperkt door de bepalingen van de Beperking van de aansprakelijkheid in dit Contract (paragraaf 6) en zal hij niet bevoegd zijn om een partij in de arbitrage een vergoeding toe te kennen die in strijd is met de bepalingen van de Beperking van de aansprakelijkheid; dit met het voorbehoud dat, indien de afdwingbaarheid van een van deze beperkingen wordt beperkt door de toepasselijke substantiële wet of door de regels van de AAA, de beperking slechts zal worden afgedwongen in de mate die de wet of de regels toelaten.

5. De winnende partij in een van de volgende zaken (zonder rekening te houden met de beperking van bepaalde aansprakelijkheid) heeft recht op vergoedingen van zijn redelijke gemaakte advocatenkosten en andere kosten: (i) een verzoek dat een partij bij de rechter moet indienen om arbitrage van een geschil af te dwingen (ii) een eventueel beroep van een arbitraal vonnis, bij de scheidsrechter of de rechter, ten behoeve van het vernietigen of wijzigen van het vonnis; of (iii) elke actie om de vertrouwelijkheidsbepalingen die in deze Overeenkomst uiteengezet zijn af te dwingen.

6. iolo zal de door de AAA in rekening gebrachte arbitragekosten en -vergoedingen betalen, met het voorbehoud dat iolo kan verzoeken dat de scheidsrechter de uiteindelijke aansprakelijkheid voor de vergoeding op een eerlijke en redelijke manier toewijst. Tenzij de scheidsrechter meent dat u economisch niet in staat bent om een gedeelte van de vergoeding van de scheidsrechter te betalen, of dat het om andere reden niet gepast zou zijn dat u zulks doet, kan de scheidsrechter beslissen dat u aansprakelijk bent voor een gedeelte van de vergoeding dat de scheidsrechter bepaalt.

De regels van de AAA zijn verkrijgbaar bij de AAA, die via de post bereikbaar is op 120 Broadway, Floor 21, New York, New York 10271, telefonisch op +1(800) 778-7879, of via zijn website op www.adr.org.

De volgende door u, door een Andere Gebruiker of door iolo ingediende vorderingen zullen niet aan bindende arbitrage onderworpen zijn en zullen niet aan arbitrage worden voorgelegd: (1) vorderingen wegens inbreuk op of ontvreemding van een copyright, patent, handelsgeheim, handelsmerk, dienstenmerk of “trade dress” en (2) vorderingen wegens overtredingen van Titel 17 van de United States Code, Secties 1201 en/of 1202, of een vergelijkbare buitenlandse wet. Voor vorderingen die niet onderworpen zijn aan bindende arbitrage, zal u, iolo of een Andere Gebruiker niet gebonden zijn door een beslissing of toewijzing door een scheidsrechter in verband met de oplossing of regeling van een vraag, feit of wet die nodig is om de vordering te regelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vragen die nodig zijn om te beslissen of uitspraak te doen over de schending, de ontvreemding, de geldigheid, de afdwingbaarheid of het eigendom van een copyright, patent, handelsgeheim, handelsmerk, dienstenmerk of “trade dress”, of met betrekking tot een verhaal of redres naar recht of billijkheid voor een dergelijke schending of ontvreemding of voor elke overtreding van Secties 1201 en/of 1202.

(b) Met uitzondering van de bovenstaande bepaling dat de afdwingbaarheid van deze paragraaf 14 over de Regeling van Geschillen zowel procedureel als substantief door de FAA wordt geregeld, in de ruimste mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, zal het Contract voor het overige worden uitgelegd en afgedwongen volgens de wetten van de Staat Californië en van de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot contracten die worden afgesloten en uitgevoerd in Californië, in de ruimste mate die door de wet wordt toegestaan. Indien enig deel van deze arbitragebepalingen ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, of beperkt door de toepasselijke inhoudelijke wetgeving of door de AAA-regels, zal die bepaling alleen worden toegepast in de mate toegestaan door die wet of regels en alle andere bepalingen van deze paragraaf 14 blijven onverminderd van kracht.

15. BEPERKING VAN DE TIJDSPERIODE OM EEN EIS OF VORDERING TE BEGINNEN

Ongeacht eventuele verjaringstermijnen of andersluidende wetten, en in ruimste mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, moet elke eis of vordering die een Geschil vormt, zoals gedefinieerd in de bovenstaande paragraaf 14(a)(i), WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE DATUM WAAROP HET INCIDENT WAARUIT HET GESCHIL ONTSTAAT ZICH HEEFT VOORGEDAAN, op voorwaarde dat, indien de op de arbitrage toepasselijke wet de partijen verbiedt om deze verjaringsperiode overeen te komen, de verjaringsperiode volgens de toepasselijke wet zal gelden. Het nalaten van een partij om binnen de toepasselijke verjaringsperiode een Kennisgeving van arbitrage of Verklaring van claim in te dienen, zal worden beschouwd als de afstand door die partij van haar recht om een dergelijke eis in elk forum in te dienen, en zal elke eis op basis van elk Geschil volledig verhinderen, en de scheidsrechter zal niet bevoegd zijn om een uitspraak te doen voor een partij die haar eis niet binnen de toepasselijke verjaringsperiode heeft ingediend.

16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; AFSTAND

Behalve zoals hieronder uitdrukkelijk bepaald, is dit Contract de volledige overeenkomst tussen u en iolo met betrekking tot het voorwerp van dit Contract. Het vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke communicatie en alle gelijktijdige mondelinge communicatie over dat voorwerp. Voor alle duidelijkheid zal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in paragraaf 3, Licentiedocumentatie niet geacht worden als een deel van of opgenomen te zijn in dit Contract. Derhalve zal Licentiedocumentatie niet geacht worden om op enigerlei wijze een bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of op andere wijze te beïnvloeden anders dan zoals uitdrukkelijk bedoeld in paragrafen 2 en 3 met betrekking tot het aantal computers waarop de iolo Software, indien van toepassing, gebruikt mag worden. Het Contract kan niet worden gewijzigd, behalve door een door u en een erkende vertegenwoordiger van iolo ondertekend schriftelijk document. Bovendien zullen geen handelsgebruiken of andere regelmatige praktijken of methoden om tussen u en iolo te onderhandelen worden gebruikt om enige uitdrukkelijke bepaling van dit Contract te wijzigen, te interpreteren, aan te vullen of aan te passen, aangezien er geen verwachtingen van het tegendeel tussen u en iolo bestaan. De afstand van eender welke bepaling van dit Contract of van enig recht of enige verplichting van u of iolo volgens dit Contract zal uitsluitend effectief zijn in de vorm van een ondertekende schriftelijke verklaring van de partij die de afstand toestaat, en een afstand zal uitsluitend effectief zijn voor het specifieke geval en het specifieke doel die in de schriftelijke verklaring worden vermeld. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de verkoop van goederen is niet van toepassing op dit Contract.

VRAGEN OF COMMENTAAR

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit Contract, kunt u schriftelijk contact opnemen met iolo op 150 South Los Robles Avenue, Suite 500, Pasadena, California 91101 U.S.A., ter attentie van het Legal Department of op compliance@iolo.com.

DIT CONTRACT IS VOOR HET LAATST GEWIJZIGD IN AUGUSTUS 2018.